Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden op onze site. Door verder gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met ons cookie-beleid en het gebruik van de cookie-technologie. Lees meer.

X
HostelBookers Logo
WEBSITE FEEDBACK

pictogram

Voorwaarden voor gebruik website

Speciale opmerking: deze website bestaat uit beschrijvingen van arrangementen die worden aangeboden door eigenaars of managers van hostels, en beoordelingen en andere informatie van andere derde partijen. Dergelijke inhoud is de verantwoordelijkheid van de hosteleigenaar of -manager of de maker van de inhoud van de derde partij. We stellen ons niet aansprakelijk voor dergelijke inhoud omdat we toegang tot dergelijke inhoud uitsluitend aanbieden als service aan u. We onderschrijven, ondersteunen, vertegenwoordigen of garanderen de eerlijkheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie betreffende de arrangementen op deze website niet. Hetzelfde geldt voor enige meningen die door derden worden geplaatst. We zullen het mogelijke doen om beledigende of schadelijke inhoud van onze website te verwijderen, zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, maar zijn niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, lasterlijke aard, volledigheid enz. van dergelijke inhoud.

 1. De toegang tot en het gebruik van enige informatie op deze website geschiedt op voorwaarde van instemming met de gebruiksvoorwaarden van deze website zonder aanpassingen. Lees de voorwaarden zorgvuldig door. Het is verstandig ze af te drukken en te bewaren voor later gebruik. Als u niet akkoord gaat met enige van deze voorwaarden, dan dient u geen gebruik te maken van onze website.
 2. In deze voorwaarden wordt 'u' en 'uw' gebruikt voor alle personen die deze website gebruiken en 'wij', 'ons' en 'onze' voor HostelBookers Ltd.
 3. We handelen alleen als vertegenwoordiger voor wat betreft alle diensten of arrangementen die op deze website staan ("arrangementen"). We stellen ons niet aansprakelijk voor enig contract dat u aangaat, of voor enig arrangement dat u aankoopt of voor het handelen of de omissies van enige hosteleigenaar of manager of andere persoon of partij met betrekking tot enige arrangementen. Voor alle arrangementen geldt dat het contract wordt afgesloten tussen u en de leverancier van de hostel arrangementen. De voorwaarden van de leverancier van de bevestigde hostel arrangementen zijn van toepassing op uw reservering. Deze voorwaarden beperken mogelijk de aansprakelijkheid van de leverancier, of kunnen deze uitsluiten.
 4. Niets op deze website vertegenwoordigt een aanbod van onze kant. De inhoud vertegenwoordigt een uitnodiging aan u om een aanbod te doen aan de betreffende leverancier met de voorwaarden van de leverancier om arrangementen die we beschrijven aan te schaffen. De betreffende leverancier kan enig aanbod accepteren of afslaan. Alle arrangementen die worden beschreven of waar naar wordt verwezen zijn te allen tijde voor specifieke bevestiging onderhevig aan beschikbaarheid en er worden geen garanties, beloften of vertegenwoordigingen afgegeven voor wat betreft de beschikbaarheid.
 5. Als voorwaarde van uw gebruik van deze website, zegt u ons toe dat u de website, enig materiaal of enige informatie hierop niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of dat wordt verboden door deze voorwaarden. U zegt toe dat u minimaal 18 jaar oud bent en dat u de wettige autoriteit hebt voor het gebruik van deze website in overeenstemming met deze voorwaarden. U stemt toe dat u financieel verantwoordelijk bent voor alle kosten, prijzen en andere bedragen van welke aard dan ook die voortvloeien uit uw gebruik van deze website.
 6. Deze website is bestemt voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Geen deel van deze website mag worden gereproduceerd in enige vorm zonder onze voorafgaande toestemming, anders dan tijdelijk, tijdens het gebruik van onze diensten of om een transactie vast te leggen die is aangegaan met gebruik van onze service. Het aanpassen, kopiëren, distribueren, overdragen, weergeven, reproduceren, publiceren, licenceren, afgeleide werken aanmaken, overbrengen, verkopen of op enige andere wijze gebruik maken van enig materiaal, informatie, producten of diensten die zijn bevat of worden beschreven in deze website is niet toegestaan. Het copyright in het materiaal op deze site is eigendom van ons of van van de licentiegever.
 7. Ons bedrijf is geregistreerd in Engeland. Ons bedrijf en de diensten die we bieden zijn uitsluitend onderworpen aan de rechten die gelden in Engeland en Wales. Er worden geen garanties en/of vertegenwoordigingen van enige soort, expliciet of impliciet gegeven met betrekking tot de naleving van enige wetten van enig ander land van: de informatie die wordt getoond op de website, de aangeboden arrangementen, enige informatie met betrekking tot dergelijke arrangementen en/of ons bedrijf in hoeverre dan ook. Dergelijke wetten zijn in geen geval op hetzelfde van toepassing en oefenen hier geen invloed op uit.
 8. Toegang tot deze website geschiedt op voorwaarde van uw instemming dat alle informatie hierop en al hetgeen dat tussen u en ons tot stand komt, onderworpen is aan het Engelse recht. Toegang geschiedt bovendien op voorwaarde van uw instemming dat enig dispuut of kwestie die ontstaat tussen u en ons zal worden afgehandeld door de rechtbanken in Engeland en Wales, met uitsluiting van de rechtbanken in enig ander land.
 9. U dient geen koppeling (waaronder deep linking) te maken naar onze website zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming.
 10. Behalve zoals uiteengezet in deze voorwaarden worden er geen garanties, beloften en/of vertegenwoordigingen gegeven van enige soort, expliciet of impliciet, voor wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van enige van de materialen of informatie op deze website voor wat betreft de aard, kwaliteit, geschiktheid, etc. van enige arrangementen. We stellen ons niet aansprakelijk voor enig verlies of schade of ander bedrag of claim van enige aard (direct, indirect, gevolgschade of anderzijds) die ontstaat, direct of indirect, in verband met deze website, waaronder voor het vermijden van twijfel en niet bij wege van beperking, enig gebruik van enige informatie of materialen op deze website of enig onvermogen tot het verkrijgen van toegang of het gebruik (of vertraging in deze) van deze website.
 11. Alle uitzonderingen van aansprakelijkheid gelden uitsluitend tot hoeverre deze in de wet zijn toegestaan en waar deze overeenstemmen met deze voorwaarden.
 12. Als er gehele of gedeeltelijke uitzonderingen of beperkingen in deze voorwaarden worden gevonden die onwettig, ongeldig of om enige andere reden niet afdwingbaar zijn, worden deze uitzonderingen of beperkingen of het betreffende gedeelte als scheidbaar geacht en weggelaten van deze voorwaarden voor die doeleinden. Dergelijke weglatingen zullen geen invloed uitoefenen op de geldigheid, effectiviteit of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden.
 13. Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande bepalingen, zijn we gerechtigd tot het voordeel van enige van toepassing zijnde uitzonderingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid die zijn toegestaan in de wet van enig land die van toepassing zijn op de informatie die op deze website wordt getoond en/of enige diensten die door of namens ons worden aangeboden.
 14. De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden en typografische of andere fouten bevatten. De informatie op deze pagina's kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en kan soms verouderd zijn. Wij en de betreffende leverancier zijn gerechtigd om de gegevens van de arrangementen die op deze website worden beschreven of genoemd te allen tijde te veranderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Als enige gegevens overduidelijk incorrect zijn, zijn noch wij, noch enige leverancier hieraan gebonden. We stellen ons niet aansprakelijkheid voor het actueel houden van de informatie op deze pagina's en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als dit niet geschiedt. U dient ten tijde van de boeking alle gegevens van het arrangement te verifiëren met de leverancier.
 15. Deze websites kan koppelingen bevatten naar andere websites, of advertenties, waarvan de inhoud is aangeleverd door derde partijen. Dergelijke websites en advertenties worden niet door ons beheerd of onderhouden. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of advertenties. We bieden deze koppelingen en advertenties uitsluitend ter uw informatie maar bewaken de inhoud hiervan niet en steunen deze evenmin. We stellen ons echter niet aansprakelijk voor hetgeen voortvloeit met betrekking van dergelijke andere websites of advertenties (waaronder voor het vermijden van twijfel en niet bij wege van beperking, enig onvermogen om toegang te verkrijgen tot de website of een vertraging hierin) of met betrekking tot enig materiaal dat hierop verschijnt of wat u anders kunt zien ofwel na het verlaten van onze site, of middels een hypertekst koppeling of op enige andere wijze.
 16. We geven geen garantie dat deze website (of enige website die aan deze website is gekoppeld) vrij is van technische fouten, computervirussen of enige andere schadelijke of verstorende computerprogramma's. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende controles uit te voeren (waaronder viruscontroles) om te voldoen aan uw betreffende vereisten.
 17. We kunnen de gebruiksvoorwaarden of enig deel hiervan van tijd tot tijd wijzigen, toevoegen of verwijderen, naar eigen goeddunken. We zullen een redelijke aankondiging geven van deze wijzigingen. We kunnen te allen tijde enig aspect van onze service wijzigen, onderbreken of staken. We kunnen tevens naar eigen goeddunken beperkingen instellen op bepaalde functies en diensten, of uw toegang beperken tot alle of enkele delen van onze website zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, als wordt bevonden dat u deze voorwaarden of enige wet of richtlijn hebt geschonden en waar we besluiten het verlenen van een dienst te staken. Uw voortdurend gebruik van de website na het doen van een dergelijke aankondiging van enige wijzigingen, wordt opgevat als uw instemming met dergelijke aanpassingen.
 18. Tijdens uw gebruik van deze website of de gekoppelde partners kan er een kortingscode worden aan u worden toegekend die (deels) kan worden gebruikte voor arrangementen die op de website worden genoemd. Deze codes zijn niet overdraagbaar en hebben geen contante waarde.
 19. Door het vermelden of distribueren van gebruikersinhoud op de website geeft u ons expliciet en onherroepelijk het recht tot het vrijelijk gebruik, kopiëren, publiceren, vertalen of distribueren van gebruikersinhoud in elk medium en in enige vorm (waaronder voor reclame of promotionele doeleinden van anderen) zonder uw toestemming.
  We bewerken of beheren de gebruikersinhoud niet die wordt geplaatst of gedistribueerd op deze website en we zijn niet aansprakelijkheid voor dergelijke gebruikersinhoud. We behouden ons het recht toe om naar eigen goeddunken de volgende gebruikersinhoud zonder kennisgeving te verwijderen.
  • Inhoud die onmiskenbaar beledigend is voor de online gemeenschap, zoals inhoud die aanzet tot racisme, bigotterie, haat of het toebrengen van fysieke schade of letsel aan enige groep of individu.
  • Inhoud die intimidatie bevat of aanzet tot intimidatie van andere personen.
  • Inhoud die het verzenden van 'ongewenste mail', 'kettingbrieven' of ongewenste massa- mailings of 'spamming' betreft.
  • Inhoud die lasterlijk of beledigend is.
  • Inhoud die informatie bevordert waarvan u weet dat deze onjuist of misleidend is of illegale activiteiten promoot, of gedrag dat krenkend, bedreigend of obsceen is.
  • Inhoud die een illegale of niet geautoriseerde kopie bevat van werk waarop het copyright van iemand anders rust, zoals het bieden van door piraterij verkregen computerprogramma's of links hier naartoe, het bieden van informatie om in de fabriek geïnstalleerde kopieerbeveiligde apparatuur te omzeilen, of het bieden van door piraterij verkregen muziek of links naar door piraterij verkregen muziekbestanden.
  • Inhoud die beperkte pagina's of pagina's waarvoor een wachtwoord is vereist bevat, of verborgen pagina's of afbeeldingen (die niet zijn gekoppeld aan of vanuit een andere toegankelijke pagina).
  • Inhoud die instructies bevat voor illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy, of het aanleveren of genereren van een computervirus.
  • Inhoud die gedrag vormt of bevordert dat wordt beschouwd als criminele overtreding, dat aanzet tot aansprakelijkheid of op andere wijze indruist tegen de wet of een schending betreft van de rechten van een derde partij in enig land ter wereld.
  • Inhoud waarin zonder voorafgaande schriftelijke toestemming commerciële activiteiten en/of verkoop worden aangegaan zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, adverteren of piramideplannen.
 20. U stemt toe geen informatie of materiaal waar copyright op rust van een derde partij te plaatsen of distribueren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dergelijke partij en u stemt in om ons schadeloos en risicoloos te stellen met betrekking tot enige claim die voortvloeit uit of betrekking heeft op uw schending van deze bepaling.
 21. Als u klachten of bewaren hebt tegen materiaal of inhoud, waaronder de gebruikersinhoud op deze website, of als u van mening bent dat materiaal of inhoud van deze website in schending is met uw intellectuele eigendomsrechten, neem dan direct schriftelijk contact met ons op: HostelBookers, 52-54 Holborn House, High Holborn, Londen WC1V 6RL, Verenigd Koninkrijk. Na afloop van ons onderzoek en indien van toepassing zullen we alle mogelijke moeite doen om illegale inhoud binnen een redelijke termijn van de website te verwijderen.
 22. Alle persoonlijke gegevens die u plaatst op de website zullen worden gebruikt in navolging van ons privacybeleid.

ALS VOORWAARDE VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

(A) U bevestigt hierbij en erkent aan HostelBookers.com dat u geen staatsburger bent van Cuba (een 'Restricted National") en dat het gebruik van de website door of namens een gebruiker van de Beperkte Nationaliteit verboden , en (B) U bevestigt hierbij en verbinden zich ertoe (HostelBookers.com), dat als u een onderdaan van Iran, Syrië, Soedan of Noord-Korea ("Other Restricted Territory") bent, dat uw kredietkaart niet wordt verstrekt door een "Other Restricted Territory", noch wordt uw boeking gemaakt terwijl u aanwezig zijn in een "Other Restricted Territory" (C) U verbindt zich ertoe aan HostelBookers.com dat u deze website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Algemene Voorwaarden. Leeftijd en verantwoordelijkheid U bevestigt dat u van de wettelijke leeftijd heeft om deze website te gebruiken en om bindende juridische verplichtingen aan te gaan en dat u aansprakelijk kan zijn als gevolg van het gebruik van deze website. U begrijpt dat u financieel aansprakelijk bent voor alle gebruik van deze website door u en met behulp van uw log-in informatie.